Verkiezingsprogramma CDA Zundert 2014-2018

Home / Verkiezingsprogramma CDA Zundert 2014-2018

Programma CDA Gemeente Zundert 2014-2018

           

Missie

CDA Zundert wil een partij zijn die midden in de samenleving staat, oog en oor heeft voor wat er hier gebeurt en gepaste acties neemt om snel tot een verantwoord resultaat/besluit te komen dat het meest optimale is voor onze gemeenschap.

CDA Zundert wil een stabiele politieke factor zijn waarin de bevolking vertrouwen heeft.

De samenleving moet bestuurd worden op een rechtvaardige manier, waarbij de verantwoordelijkheid is gespreid, oog is voor het feit dat we straks deze wereld op een goede manier moeten overdragen aan onze kinderen en dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen.

Visie

 

Onze gemeente moet een samenleving zijn waarin leven, wonen en werken als echt goed wordt ervaren. Groei en ontwikkeling is er voor allen die deel uit willen maken van onze gemeenschap..

Mensen moeten trots kunnen zijn op alles wat er hier gebeurt.

 

We willen dat onze gemeente zelfstandig blijft maar wel samenwerking zoekt met andere gemeenten in de regio om zo voldoende kennis te vergaren en efficiënt te kunnen werken.

 

We gaan voor een G.O.E.I. Z.undert; Groen, Ondernemend,  Educatief,Inspirerend en Zorgzaam!

 

Er gebeurt al heel veel in onze gemeente, maar als we verbindingen gaan leggen kunnen daar nog meer resultaten uitkomen, waardoor de samenleving bruist en zijn aantrekkingskracht vergroot.

Economie, Toerisme, Recreatie  en Cultuur gaan hand in hand.

De versnelling moet in vooruit en niet onnodig op de rem; Daarmee denken we in ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

Burgerparticipatie  moet een centrale rol gaan spelen bij zowel beleidsontwikkeling als uitvoering van lokale overheidstaken; al onze talenten moeten we optimaal benutten, maar ook verantwoordelijk zijn voor het gezamenlijke succes!

Gebruik maken van de kracht van onze gemeenschap. Samen maken we Zundert sterk! Participatie is daarbij het sleutelwoord.

 

 

Het CDA zet zich met vol enthousiasme in voor:

 

Dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven

Als gemeente hebben we maar 1 doel voor ogen, nl. onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bedienen. Onze inwoners en ondernemers zijn er niet voor de gemeente maar de gemeente is er voor hen!:

• Actieve aandacht voor de kleine ergernissen van onze inwoners en bedrijven; meldingen/klachten moeten snel en adequaat worden opgelost!

• Informatie moet snel en eenvoudig toegankelijk zijn, een klantgerichte houding en een  passend loket zijn een voorwaarde voor een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.

• Vanuit elke kern moet er met digitaal visuele middelen de verbinding met de dienstverlening  van de gemeente en overige dienst- en zorgverleners gemaakt kunnen worden, zodat meer op afstand kan worden geregeld en men niet beperkt wordt door strakke openingstijden.

• Beperken van wet en regelgeving; regelen wat moet, vrij laten wat kan! Bureaucratisering en papieren rompslomp actief terug dringen.

• De gemeente moet aanjager zijn van kansrijke initiatieven en waar nodig faciliteren, vooral in de opstartfase.

• Meer aandacht voor de dialoog met onze inwoners en ondernemers; MEE denken i.p.v. NEE denken!

 

Zorg en welzijn

Het CDA gaat voor een ZORGZAAM Zundert! Goede zorg moet bereikbaar en gewaarborgd blijven voor onze inwoners.  In de komende periode waarin het hele zorgstelsel anders ingericht wordt, strijdt het CDA voor zorgvoorzieningen op maat in de eigen woonomgeving waarbij, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van onze inwoners en van onze zorgaanbieders gevraagd wordt om ONDERNEMEND te zijn:

• Behoud van zorgvoorzieningen middels de opzet van een zorg- en dienstennetwerk in alle kernen naar voorbeeld van de pilot in Achtmaal.

• Realiseren van een kleinschalig woon-zorgconcept voor volwassenen met een lichamelijke beperking.

• Zelf- en samenredzaamheid stimuleren en faciliteren d.m.v. soepele regelgeving, uitgaan van de kracht en ondernemingszin van onze inwoners.

• Mantelzorgers moeten ondersteund en gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun zorgtaken.

• Niemand mag aan de kant blijven staan! We willen verenigingen en ondernemers INSPIREREN om hun activiteiten laagdrempelig te maken voor inwoners met een beperking of handicap.

• Minimavoorzieningen waarborgen, daar waar nodig moet er een vangnet blijven!

• Zorgcentra multifunctioneel benutten, capaciteit van maatschappelijke gebouwen maximaal benutten voor welzijnsactiviteiten.

• Inzet van uitkeringsgerechtigden met een specifieke opleiding op het gebied van zorg en welzijn, zodat het creëren van werkervaringsplaatsen en waarborgen van welzijnsvoorzieningen hand in hand gaan.

• De openbare ruimte, zoals onze winkelstraten, moet voor iedereen ongeacht fysieke beperking toegankelijk zijn!

 

Onderwijs

Goede scholing is een primaire behoefte van onze gemeenschap. Het CDA wil aantrekkelijk onderwijs in een stimulerende en EDUCATIEVE omgeving waarborgen:

• Onderwijshuisvesting moet voldoen aan de functionele eisen van deze tijd!

• Behoud van voortgezet onderwijs in onze gemeente.

• Stimuleren van  de komst van de Brede School: realisatie van Integraal Kind Centrum in Rijsbergen ( met onderwijs en zorgvoorzieningen voor de jeugd van 0-12 jaar) en een MFA Zundert ( met onderwijs en sportvoorzieningen voor de jeugd van 4 -16 jaar) Hiernaast behoud van de Annaschool in de Berk als spil in de wijk met een brede wijkfunctie.

• Delen van de kennis en kunde die we als Zundert hebben op het gebied van boomteelt, corso en/of cultuur middels de opzet van een GROENE campus en cultuuronderwijs gericht op leren en werken in de sectoren waar Zundert ONDERNEMEND en INSPIREREND in is.

• Scholing voor en door senioren stimuleren, gebruik maken van de kennis en ervaring van onze ouderen!

 

Jeugd en Jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het CDA vindt dat onze jeugd het meer dan waard is om in te investeren!

• EDUCATIEVE en preventieve projecten moeten behouden blijven om onze kinderen te ondersteunen bij het gezond en veilig opgroeien

• Drank- en drugsmisbruik moet voorkomen worden door preventie.

• Bij ongewenste situaties (zowel thuis als op school) moet hulp snel, adequaat en op maat geboden worden.

• Laagdrempelige activiteiten voor de jeugd van alle woonkernen stimuleren waarbij aandacht is voor hangjongeren middels het  aanbieden van alternatieven i.s.m. jeugdwerk.

• Betaalbare (starters) woningen voor onze jeugd, zowel huur als koop, moeten gerealiseerd worden!

 

Economie

-Midden en klein bedrijf

Bedrijvigheid is van groot belang voor de leefbaarheid in onze kernen!:

• Realisatie van bedrijventerrein Waterman II, verlengde Hofdreef en Beekzicht moet met spoed worden uitgevoerd en zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van de ondernemers.

• In Achtmaal moet voldoende ruimte geboden worden voor de uitbreiding van lokaal gebonden bedrijven.

• Molenstraat Zundert en omgeving voortvarend tot een kwalitatief hoogwaardig winkel- en verblijfsgebied.

• Onze ONDERNEMERS moeten de ruimte krijgen voor detailhandel, horeca en andere bedrijvigheid in al onze kernen.

• Kleinschalige bedrijvigheid in voormalige agrarische gebouwen toestaan.

• Bij inkopen van producten en diensten extra aandacht voor  lokale bedrijven.

 

 -Agrarische sector

Onze GROENE economie is van groot belang voor de werkgelegenheid en voor ons buitengebied, en moet daarom de ruimte krijgen om te innoveren, te specialiseren en te groeien.

Denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen!:

• Voldoende ruimte om te kunnen blijven ONDERNEMEN. Indien nodig meewerken aan vergroting van de bouwblokken.

• Voor teel ondersteunende voorzieningen moet voldoende ruimte blijven!

• Treeport is de aanjager van samenwerking en versterking van onze GROENE boomteeltsector.

• Ondersteunen van de realisatie van het Boomteelt Business Center met een professionele, duurzame en internationale uitstraling waarbij een goede ontsluiting, gewaarborgd is!

• Ontwikkeling en marketing van streekproducten biedt kansen voor onze lokale agrarische ONDERNEMERS.

• Compostering zoveel mogelijk plaats laten vinden in de eigen GROENE gemeente. Uitgaan van de kringloopgedachte.

• Huisvesting van seizoenarbeiders op onze agrarische bedrijven stimuleren waar met goede voorzieningen en goede afspraken overlast wordt voorkomen!

 

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid en veiligheidsgevoel is en blijft enorm belangrijk voor onze inwoners en ondernemers. Daarmee blijft dit een prioriteit voor het CDA!

De gemeente moet dit in nauwe samenwerking met politie, burgers en bedrijven verder invulling geven. Allen hebben hierin nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid maar samen bereiken we meer!:

• Het CDA kiest niet voor tolerantie maar voor lik op stuk beleid!

• Grensoverschrijdende samenwerking met Belgische buurgemeenten moet, o.a. op het gebied van veiligheid, intensiever plaatsvinden

• Faciliteren van buurtpreventieprojecten .

• Faciliteren van de samenwerking tussen ONDERNEMERS inzake de bestrijding van criminaliteit.

• Inzet van uitkeringsgerechtigden met een specifieke opleiding op het gebied van  veiligheid, zodat het creëren van werkervaringsplaatsen en het bestrijden van overlast hand in hand gaan.

 

Recreatie en cultuur

-Toeristische economie

Zundert bruist! Er is in Zundert ongelofelijk veel te doen en te beleven. Daar zijn we trots op en dat is de basis van onze toeristische economie die nog verder verbreed kan worden:

•  Het totale aanbod van deze ONDERNEMENDE en INSPIRERENDE sector moet gestroomlijnd worden door een kartrekker. Hierbij moet de doorontwikkeling van het PRET ( platform voor recreatie en toerisme)  in combinatie met de VVV tot INSPIREREND coördinatiepunt worden opgepakt.

• Creatieve samenwerking tussen bedrijven stimuleren .

• Fietspaden langs Aa of Weerijs aanleggen.

• Ruimte en mogelijkheden bieden aan de ontwikkeling van educatief toerisme gericht op agrarische streekproducten zoals asperges, aardbeien, trappist en boomkwekerijproducten!

 

-Cultuur

Zundert kent een ongebreidelde energie en enthousiasme. Expressie zit in onze Zundertse Genen, maar wel met Zundertse INSPIRATIE, waarbij we Zundert nog meer op de regionale, nationale en internationale kaart willen zetten:

• Culturele evenementen verbinden met toerisme en recreatie om zo tot een verdienmodel te komen.

• Hoogstaande evenementen  zoals Corso en Boerendag niet alleen koesteren, maar ook waar mogelijk uitbouwen.

• “Van Gogh activiteiten” stimuleren en daarbij koppelen aan lokale spin-off voor MKB Zundert.

 

Verkeer en vervoer

De GROENE gemeente Zundert kent een uitgebreid wegennet wat steeds intensiever en door zwaarder verkeer gebruikt wordt. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de verschillende woonkernen is essentieel voor onze inwoners!:

• Aandacht voor voldoende wegonderhoud tegen acceptabele kosten, waarbij veiligheid hoogste prioriteit heeft.

• De Randweg gaat nu in uitvoering; daaraan gekoppeld voortvarende doorontwikkeling van de Molenstraat en de waarborg van een goede en veilige ontsluiting voor Klein Zundert! Tevens aandacht voor ongewenst sluipverkeer in omliggende wijken.

• Het mogelijk schrappen of verkorten van busroutes door de provincie waar mogelijk tegen gaan en anders niet laten leiden tot verminderde bereikbaarheid van onze kernen! Wernhout is daarbij een specifiek punt van aandacht.

• Verbeteren van openbaar vervoer naar omliggende gemeenten, met name Etten-Leur.  Inzet van de buurtbus dient hier maximaal benut te worden.

• Het duurzaam veilig maken van onze wegen dient in nauwe samenspraak met omwonenden en belanghebbenden plaatst te vinden.

 

Bouwen en wonen

Zundert is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven waarbij elke kern zijn eigen karakter heeft:

• Voldoende betaalbare woningen realiseren voor starters, afgestemd op de realistische behoefte van de eigen inwoners.

• Geen groen licht voor Patersven als 6e woonkern, wel medewerking aan de realisatie van dubbelbestemmingen op bestaand recreatiepark op voorwaarde dat dit niet leidt tot minder bouwmogelijkheden in de bestaande kernen of hogere lasten voor de Zundertse burgers!

• Bouwen van comfortabele levensloopbestendige woningen voor onze inwoners.

• In elke kern een zorgconcept voor senioren ontwikkelen of verder uitbouwen (denk aan Nonnenkenshof en de huiskamerprojecten) waardoor men zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Nieuwe technische mogelijkheden hierbij benutten.

• Stimuleren van groen- en speelvoorzieningen in de wijk.

• Aandacht voor toekomstbestendige sportaccommodaties.

• Aandacht voor voorzieningen in alle kernen; vitale kernen zijn een must!

 

Natuur en milieu

Als CDA gaan we voor een GROENE gemeente  in woord en daad. Voor de huidige generatie en voor die generaties die na ons komen. Economie en ecologie kunnen prima samen!

We zetten in op duurzaamheid en op het benutten van economische kansen die onze GROENE gemeente met haar talrijke agrarische bedrijven en boomkwekerijen biedt:

• Realisatie van windmolens op het BBC vanuit de coöperatie- en duurzaamheidgedachte met voor omwonenden een eerlijke verdeling tussen lasten EN lusten.

• Bevorderen van duurzaam hergebruik van afval EN organische reststromen vanuit de agrarisch sector. Hierbij ondersteunen we het plaatselijke initiatief VICOE ( Zundert Eigen Energie) van harte! Bezien hoe we deze kans voor Zundert kunnen uitnutten in een nieuwe economische pijler.

• Aandacht voor zwerfvuil! Niet alleen in de kernen maar zeker ook in het buitengebied.

• Meer GROEN in alle kernen; onze kernen mogen niet te zeer verstenen! Ondersteuning van initiatieven om onze kernen zo groen mogelijk in te richten waarbij we de samenwerking met de boomteeltsector zoeken: Zundert moet als GROENE gemeente een visitekaartje zijn en blijven!

 

Bestuur en organisatie

ZUNDERT moet ZUNDERT blijven! Het CDA gaat voor een zelfstandige gemeente die op een professionele manier wordt bestuurd!

Zundert moet ontwikkelen naar een regiegemeente ; een kleine, slagvaardige organisatie die gemakkelijk kan meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij:

• Slim samenwerken met andere gemeenten op het vlak van uitvoering, zodat alle bestaande en nieuwe taken op een kwalitatief en financieel aanvaardbaar niveau kunnen worden uitgevoerd.

• Burgerparticipatie moet een centrale rol spelen bij zowel beleidsontwikkeling als uitvoering  van de lokale overheidstaken.

•De kracht van onze inwoners moet optimaal worden benut waarbij de gemeente ook los durft te laten om ruimte te geven voor INSPIRENDE ideeën en samenwerkingsverbanden.

• Voortvarende besluitvorming gevolgd door een daadkrachtige uitvoering; problemen mogen niet vooruit geschoven worden.

• Overschrijding van budgetten en termijnen zijn niet acceptabel!

• Termijn voor raadsleden maximaal drie raadsperiodes; tijdig vernieuwen van zittende bestuurders!

• Ons ambtelijk apparaat moet zo efficiënt mogelijk worden ingericht en staat ten dienst van onze inwoners en ondernemers!

• Een financieel gezonde gemeente; uitgaven moeten structureel in evenwicht zijn met onze inkomsten. Alle  inspanningen zullen moeten worden aangewend om met minder middelen toch de voorzieningen voor onze inwoners in de lucht te houden!

• Acceptabele lasten voor onze burger in balans met de benodigde voorzieningen in onze kernen!

 

Specifieke aandachtspunten per dorpskern:

Een goed centrum is een belangrijke pijler voor alle inwoners van de gemeente!

Een aantal belangrijke onderwerpen per kern en daarmee uiteraard niet limitatief:

 

Zundert

 • Voortvarende doorontwikkeling van de Molenstraat tot hoogwaardig winkel- en verblijfsgebied.
 • Behoud van zwembad de Wildert.
 • Aandacht voor de accommodatie van de Zundertse Tennis Vereniging
 • Realiseren van een sport-onderwijscluster voor 4- 16 jarigen in de vorm van een brede school, daarbij behoud van de Annaschool.

 

Achtmaal

 • Realiseren van passende woningbouw voor starters en senioren, o.a. op het voormalige terrein van het wit-gele kruisgebouw.
 • Ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gebonden bedrijven.
 • Faciliteren van Dorpse aktiviteiten ter stimulering van de lokale leefbaarheid.

 

Klein Zundert

 • Realiseren van veilige aansluitingen voor langzaam verkeer met de kern van Zundert bij de aanleg van de Randweg; de randweg mag geen barrière gaan vormen! Aandacht voor ongewenst sluipverkeer in omliggende wijken.
 • Realiseren van een gedragen oplossing voor het gebied assortimentstuin met de nadruk op de recreatie.
 • Faciliteren van een goede ontmoetingsplaats voor ouderen.

Rijsbergen

 • Aandacht voor de realisatie van het IKC met mogelijkheden voor onderwijs- en zorgvoorzieningen, o.a. consultatiebureau, voor- en naschoolse opvang.
 • Voortvarende realisatie van Waterman 2.

 

Wernhout

 • Aandacht voor de realisatie van het Hart van Wernhout.
 • Voortvarende realisatie van woningbouw aan de Grote Heistraat/Diepstraat.
 • Geen groen licht voor Patersven als 6e woonkern, wel medewerking aan de realisatie van dubbelbestemmingen op bestaand recreatiepark op voorwaarde dat dit niet leidt tot minder bouwmogelijkheden in de bestaande kernen of hogere lasten voor de Zundertse burgers!

 

Zeg: ”JA” tegen het CDA!   

De volgende stap op weg naar een G.O.E.I. Z.undert !!!