Moties & Amendementen

Moties/amendementen 2014 aangenomen:

  • 24-6-2014: Amendement CDA en VVD

Onderwerp: Preventie en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Voorstel:

    1. Een passage met concrete Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), gericht op de preventie van alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar, toe te voegen aan het Preventie- en handhavingplan alcohol.
    2. De notitie te amenderen met de volgende tekst: Jaarlijks, voor 1 december, dient een jaarplan met doelstellingen opgesteld te worden dat beoogt het behalen van betere resultaten op de opgestelde prestatie-indicatoren ( KPI’s.) Dit plan en de gerealiseerde resultaten zullen jaarlijks worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.
  • 30-10-2014: Motie CDA

Onderwerp: Beleidsplannen en verordeningen transities sociaal domein gemeente Zundert

Voorstel: Het advies m.b.t. de ‘bemiddelings’procedure expliciet in de uitvoering van de beleidsplannen vorm te geven.

  • 11-11-2014: Motie CDA

Onderwerp: Begroting 2015-2018

Voorstel: Een bijeenkomst te beleggen en uiterlijk voor 15 januari 2015 om de raad in staat te stellen proactief betrokken te zijn bij de inrichting van de planning en controlcyclus 2015.

  • 11-11-2014: Amendement ondersteund door heel de gemeenteraad

Onderwerp: Begroting 2015-2016, Ros tv

Voorstel: De bezuiniging op Ros tv niet door te voeren.

  • 11-11-2014: Amendement ondersteund door heel de gemeenteraad

Onderwerp: Begroting 2015-2018, bezuinigingen griffie

Voorstel: De bezuinigingsvoorstellen voor de griffie in de programmabegroting 2015-2018 aan te passen conform voorgesteld schema.

Moties/amendementen 2015 aangenomen:

  • 13 januari 2015: Amendement Dorpsbelangen, CDA, VVD

Onderwerp: Verordening Burgerinitiatief Gemeente Zundert

Voorstel: wijzigen artikel 4 lid f: een onderwerp waarover korter dan vier jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen, tenzij er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.