• 076-8501059
  • info@cdazundert.nl

Auteur archief

Oprichter CDA Zundert, Reg Nelemans treedt af als voorzitter

Donderdag 22 november jongstleden was een bijzondere dag voor onze vereniging.
Tijdens deze algemene ledenvergadering, maakte voorzitter Reg Nelemans officieel bekend te zullen terugtreden als voorzitter.

Het bestuur droeg daarop huidig burgerlid en ambitieus bestuurslid, Jacqueline Aarts voor als zijn opvolger. De vergadering nam de voordracht per stemming over en koos Jacqueline tot nieuwe voorzitter.

Jacqueline Aarts

overdracht voorzitterschap CDA-Zundert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren speld

Daarnaast werd Reg, oprichter van CDA Zundert, namens partijvoorzitter Ruth Peetoom onderscheiden met de zilveren speld. Deze speld wordt alleen uitgereikt aan CDA’ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij en door een speciale commissie worden geaccrediteerd.
Frans Wouters bestuurslid van CDA Brabant nam de uitreiking voor zijn rekening. In zijn woordje bedankte hij Reg voor zijn tomeloze inzet voor de afdeling in Zundert.

Zilveren speld CDA

Reg ontvangt de zilveren speld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nil Volentibus Arduum’

Als blijk van waardering voor het werk dat Reg in de afgelopen jaren heeft verzet voor CDA Zundert ontving hij uit handen van André van der Kloot, waarmee hij veel heeft samengewerkt, een prachtig aandenken. Het kunstwerk symboliseert “de stip aan der horizon” wat voor Reg altijd het uitgangspunt is geweest.
Het Latijnse opschrift, zijn lijfspreuk: ‘niets is moeilijk voor hen die willen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Michel
Uitslag verkiezingen 2018

Verkiezingen en het resultaat

De kiezer heeft gesproken is de standaard als de stemmen zijn gesteld. Mij werd net voor de uitslag
gevraagd wat ik dacht. Mijn eerste reactie was dat er niet veel zou veranderen aan het uiteindelijk
resultaat. Daar heb ik gelijk in gekregen.

We zijn als CDA de grootste gebleven en hebben wederom het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te vormen, die er nu is met een breed gedragen akkoord en met dezelfde partijen die een wethouder leveren. Je verliest maar toch heb je gewonnen.
Democratie is slecht zei Winston Churchill ooit, maar alle andere vormen zijn nog veel slechter. Het blijft toch bijzonder in een land waar je mag meepraten maakt maar 50% gebruik van het recht om te gaan stemmen.

Een nieuw fenomeen is de stemwijzer. Op televisie was te zien dat bij een groot stembureau in Utrecht mensen in de rij om te gaan stemmen nog even op hun telefoon de stemwijzer raadpleegde om te kijken wat ze zouden gaan stemmen. Heel veel mensen volgen dat advies ook terwijl ik van een aantal mensen hoorde dat het advies uitkwam op een heel andere partij dan degene waarop ze al jaren stemden. Uit onderzoek blijkt dat velen niet echt volgen wat er allemaal gebeurt in de politiek; landelijk niet, lokaal niet en provinciaal, waterschap op Europa staat al helemaal op afstand.

Nu loop ik al heel lang mee in de plaatselijke politiek maar de uitslag voor met name onze partij vond ik toch heel bijzonder. Als je puur kijkt naar geleverde prestaties van raadsleden, fractievoorzitter en wethouder dan blijkt er erg weinig waardering voor dat werk. Vraag me dan af of mensen dat niet zien of niet willen zien. Welke motieven drijven kiezers om te stemmen hoe ze stemmen. Behalve de VVD zijn de coalitiepartijen niet beloond voor 4 jaar stabiliteit en resultaten. De vraag is wat wil je zien.
Maarten van Rossem heeft recent een lans gebroken voor de diplomademocratie, hij vond het vreemd dat iemand om auto te rijden een diploma moet halen maar om te stemmen geen enkele
kennis vereist is. Oud Zundertenaar Wim Voermans, hoogleraar in Leiden, was daar fel op tegen omdat het de wortels van de democratie raakt, iedereen moet mogen stemmen. En daar is natuurlijk alles voor te zeggen.

Rest voor onze partij in Zundert natuurlijk wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we er mee doen voor de toekomst. We hebben een eerste analyse gemaakt en gaan met leden, bestuur en fractie aan de slag wat de leerpunten zijn. Er is nooit een oorzaak, er zijn er meerdere, maar niet alles hebben we in de hand. We gaan dat proces met goede moed in want als je veel verliest kun je ook weer een heleboel winnen.

Reg Nelemans

Michel

Verkiezingskoorts komt er nu echt aan

Voorspelbaar richting maart want dat is het moment dat de kiezer bepaalt of we het goed hebben gedaan.
Als bestuur, fractie en wethouder zijn we erg tevreden over de afgelopen vier jaar. Er is heel hard gewerkt. We hebben heel veel van ons programma kunnen realiseren en dingen kunnen doen die goed zijn voor onze gemeenschap. Over de samenwerking binnen de coalitie mogen we ook tevreden zijn. We hebben samen bijna alles op kunnen lossen.

De vraag is natuurlijk of de kiezer het daar ook mee eens is. Er komen twee nieuwe partijen bij en er is er een die verdwijnt. Wat brengt dat aan verschuivingen? Veel discussie is er al over de kiezers die het allemaal niet meer kunnen of willen volgen. In het algemeen is de tendens dat minder mensen gaan stemmen, vooral jongeren haken af, en dat is heel jammer.
Jammer omdat er zo lang is gevochten voor kiesrecht en dat is historisch gezien allemaal nog niet eens zo lang geleden. Kun je je nu nog voorstellen dat vrouwen eerst niet mochten stemmen en ook niet gekozen konden worden, of dat je alleen mocht stemmen als je tot een bepaalde familie behoorde. Logisch dat mensen op de barricades zijn gegaan en veranderingen eisten. Het zou erg zonde zijn als het bezit van de zaak nu tot het eind van het vermaak zou leiden.

In een relatief kleine dorpsgemeenschap als de onze is alles nog redelijk overzichtelijk. Je ziet iets direct gebeuren, de lijnen zijn relatief kort. Toch blijft het belangrijk voor bestuurders om repliek te krijgen, waarop ze beleid kunnen baseren en keuzes kunnen maken.
Een keer in de vier jaar is de grote afrekening. Dat is ook heel goed want dat is een stukje marktwerking. Die kan alleen ernstig worden beïnvloed als mensen die het gevoerde of te voeren beleid wel goed vinden en dus thuis blijven.
Wil je evenwicht in een samenleving dan moeten alle mogelijke deelnemers ook meedoen.

Dat hele bijzondere moment komt er weer aan. Laat je stem hoe dan ook horen.

Reg Nelemans
Voorzitter CDA Zundert

Michel
Armoede in Zundert

Armoede in Zundert

 

De gemeente Zundert heeft met haar bijstandsbeleid voor inwoners met de laagste inkomens een sociaal vangnet georganiseerd. Er zijn veel redenen waarom iemand genoodzaakt kan zijn om hier een beroep op te doen. Iemand raakt werkloos, valt tussen wal en schip na zijn of haar studie of is in de schuldhulpverlening terecht gekomen. Zo zijn er nog tal van redenen te benoemen. Wat deze mensen echter allemaal gemeen hebben is dat ze in bijzondere omstandigheden verkeren.

 

Naast de bijstand is er een extra vangnet: Het minimabeleid. Veel mensen komen in aanmerking voor bijvoorbeeld een speciale ziektekostenverzekering, tijdelijke huurondersteuning, kwijtschelding van lokale heffingen als afvalstoffenheffing of een witgoedregeling om huishoudelijke apparaten te vervangen. Meer dan 400 huishoudens in Zundert hebben niet meer te besteden dan het wettelijke sociale minimum en maken gebruik van dit minimabeleid. Dat is ongeveer 4% van de Zundertse huishoudens. Eénoudergezinnen en alleenstaanden vormen daarvan de grootste groepen. Meer dan 200 kinderen groeien op in een gezin dat op of onder de armoedegrens leeft. Zelfs in het welvarende Zundert is armoede dus een probleem; een verborgen probleem, want niemand loopt er graag mee te koop. Zundert wijkt gelukkig niet, in negatieve zin, af van het landelijke beeld, maar elk minima-gezin verdient onze zorg.

Natuurlijk is het streven dat iedereen op eigen benen kan staan. Deze mensen willen zelf ook niets liever dan meedoen in de samenleving. Zundert moet dit op de agenda zetten. Speciaal voor kinderen in minima-gezinnen krijgt de gemeente Zundert jaarlijks €100.000 extra! Dat moet echter beter worden besteed.

Aan welke knoppen gaat CDA Zundert draaien voor mensen in deze bijzondere omstandigheden?

  • Een ziektekostenverzekering moet iedereen hebben. Als je inkomen niet boven 120% van het wettelijke minimum komt, is daar een regeling voor. Deze drempel verhogen naar 130% zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Gezien de reserves in het sociaal domein, is dat geen probleem.
  • Er is een meedoenregeling om kwetsbaren mee te laten doen met Sport, Cultuur en Onderwijs. Je kan meedoen als je niet meer dan 105% van het wettelijk sociaal minimum ontvangt. Deze grens kan omhoog om meer mensen deze kans te bieden.
  • Geef mensen tijdelijk ondersteuning om hun wereld op orde te krijgen. ‘’Tijdelijk geen telefoontjes van deurwaarders of bedrijven die hun geld willen”. Een goede gemeente staat op basis van vertrouwen borg voor haar inwoners.
  • De voedselbank en de kledingbank moeten we blijven steunen.

Een sterk minimabeleid zorgt ervoor dat meer mensen kunnen meedoen en draagt eraan bij dat in de toekomst minder ondersteuning vanuit de gemeenschap nodig is. Leven in armoede leidt tot stress en tot veel zorgen.
CDA Zundert wil deze mensen uit die vicieuze cirkel halen. Dat draagt bij aan een GOEI Zundert.

Michel

Eén IKC in Zundert en Klein-Zundert levert beste onderwijskwaliteit!

Een aparte basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar is een achterhaald idee. Een goede basisschool moet het hart zijn van een Integraal Kind Centrum; afgekort ook wel een IKC genoemd. Een gebouw waarin organisaties als de basisschool, de kinderopvang, de voor- en naschoolse opvang, maar ook sport, culturele en zorgvoorzieningen (consultatiebureau) een plek krijgen om onderlinge afstemming in het belang van het kind mogelijk te maken. Daarnaast is het voor ouders en kinderen uiterst handig: alles op één plek en onder één dak.

Voor de kernen Zundert en Klein Zundert komt dan meteen de vraag op: komen er in plaats van de huidige 3 scholen dan 3 IKC’s? Theoretisch kan dat. Het CDA Zundert is hier echter geen voorstander van en wel vanwege de volgende redenen:
Ten eerste is er voor de kernen Zundert en Klein Zundert een beter alternatief. De afstanden zijn zodanig klein dat 1 IKC voor iedereen prima bereikbaar is. In Achtmaal en Wernhout is dat bijvoorbeeld anders; haal daar de school weg en ouders moeten met hun kroost echt te ver op pad.
Ten tweede leert de praktijk dat in 1 school van ongeveer 600 leerlingen efficiënter gewerkt kan worden dan in 3 scholen van ongeveer 200 leerlingen. Het geld wordt niet efficiënt ingezet door op elke school een directeur en een conciërge te hebben. Voor de extra zorg zou op elke school maximaal één intern begeleider zijn voor 1 of 2 dagen. Het team van elke school zou met 7-8 mensen al het extra werk moeten verdelen en dat leidt tot werkdruk die de onderwijskwaliteit niet ten goede komt. Eén IKC met daarin één grotere basisschool heeft van elk leerjaar twee of drie groepen. Binnen een groot team ontstaat er ruimte om extra werk te verdelen over veel schouders. Er ontstaat ruimte voor leraren zich te specialiseren. Voor de extra ondersteuning van leerlingen kun je twee gespecialiseerde leraren vrijmaken. Kortom: Omvang speelt een grote rol bij het realiseren van onderwijskwaliteit. Tevens is er ruimte om klassensamenstelling aan te passen, mocht dat nodig zijn. Natuurlijk is een goede leraar het belangrijkste voor onderwijskwaliteit. Zeker niet het gebouw. Een goede leraar moet door de omstandigheden wel optimaal gefaciliteerd worden. Daar heb je omvang voor nodig.
Ten derde verwachten we niet dat organisaties als een kinderopvang, een consultatiebureau en andere organisaties die mogelijk in een IKC zitten, op 3 plaatsen hun activiteiten organiseren. Dat betekent dat er geen 3 IKC’s zullen ontstaan maar 1 IKC en 2 ‘normale basisscholen’. Die laatste hebben dan niet de voordelen van een IKC.
Ten slotte zijn de kosten van 3 IKC’s hoger dan van 1 IKC.

Bij het nemen van een besluit speelt niet alleen de kwaliteit van onderwijs een rol. Ook leefbaarheid van de kernen is hierin een belangrijk aspect. Natuurlijk wordt leefbaarheid deels bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen zoals een supermarkt, een rijk verenigingsleven en ook een basisschool. Het is echter onjuist dat de leefbaarheid van een kern enkel en alleen afhangt van het hebben van een eigen basisschool. In Groningen, Friesland en Zeeland zijn er dorpen genoeg zonder basisschool, die toch leefbaar zijn. Leefbaarheid is vooral afhankelijk van de vindingrijkheid van inwoners om activiteiten in stand te houden waar voldoende animo voor is.

Volgens het CDA weegt de kwaliteit van het onderwijs zwaarder dan de leefbaarheid. Welke kwaliteit kan er geleverd worden om een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar mogelijk te maken?

Binnenkort valt de enquête van de gemeente over onderwijshuisvesting bij velen in de bus. Eén IKC vinden wij de beste optie voor een GOEI Zundert. We hopen dat het draagvlakonderzoek aan zal geven dat inwoners ook kiezen voor kwaliteit. CDA gaat uiteraard serieus om met de uitkomst van het draagvlakonderzoek en zal dat meewegen in het uiteindelijke besluit. Meer informatie daarover staat in ons verkiezingsprogramma. Dit is te lezen op www.cdazundert.nl

Michel